• Inés   AYALA SENDER  

Inés AYALA SENDER : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm  
- CONT_AD(2018)627866 -  
-
CONT 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad  
- CONT_AD(2018)627878 -  
-
CONT 
ARVAMUS Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta  
- CONT_AD(2018)625208 -  
-
CONT 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta  
- FEMM_AD(2018)619422 -  
-
FEMM 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 
ARVAMUS töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta  
- FEMM_AD(2017)595615 -  
-
FEMM 
ARVAMUS ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks  
- CONT_AD(2017)593962 -  
-
CONT 
ARVAMUS volinike huvide deklaratsioone käsitlevate suuniste kohta  
- CONT_AD(2016)584123 -  
-
CONT 
ARVAMUS Euroopa Liidu toimimise parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades  
- CONT_AD(2016)571649 -  
-
CONT 
ARVAMUS Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega  
- FEMM_AD(2015)567806 -  
-
FEMM 
ARVAMUS põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2013–2014)  
- FEMM_AD(2015)551863 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2013. aasta aruande kohta  
- CONT_AD(2014)539825 -  
-
CONT 
ARVAMUS nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti  
- TRAN_AD(2014)536133 -  
-
TRAN