• Inés   AYALA SENDER  

Inés AYALA SENDER : Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb vahearuannet mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks  
- CONT_AD(2018)627869 -  
-
CONT 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas  
- TRAN_AD(2017)593810 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta  
- TRAN_AD(2017)594092 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ühisettevõtte SESAR 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2016)572936 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2016)569845 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2016)572892 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2016)572906 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamise kohta 2013. aastal  
- CONT_AD(2015)564916 -  
-
CONT 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013  
- TRAN_AD(2015)551752 -  
-
TRAN 
ARVAMUS 2015. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 1 kohta  
- TRAN_AD(2015)549472 -  
-
TRAN