Inés AYALA SENDER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 20-10-2011 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK  
- CONT_AD(2013)514840 -  
-
CONT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur  
- CONT_AD(2013)514800 -  
-
CONT 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon  
- TRAN_AD(2012)476064 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Piirkondlik kvaliteedimärgistus ja parimad tavad maapiirkondade majanduses  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta  
- TRAN_AD(2012)491265 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Raskeveokite kokkupõrked  
- P7_DCL(2010)0081 - Vastu võetud  
Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS  
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 10-03-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 10-03-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0102
Allakirjutanute arv : 415 - 10-03-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon