Francisco ASSIS : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Portugal)

Esimees 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS kodanikuühiskonna tegutsemisvõimaluste ahenemise kohta arengumaades  
- AFET_AD(2017)603109 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa energialiidu suunas liikumise kohta  
- AFET_AD(2015)565044 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad  
- TRAN_AD(2018)627581 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
ARVAMUS soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euroopa piiri- ja rannikuvalve (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) PT  
 

Assegurar que as fronteiras externas da UE são geridas de forma eficaz constitui uma prioridade. Fronteiras externas seguras são vitais para garantir uma livre circulação genuína no espaço Schengen. A Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras tem um importante papel a desempenhar no apoio e na ajuda para coordenar o trabalho dos Estados-Membros a esse respeito.

Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) PT  
 

O grupo S&D está comprometido em lutar por um ambiente digital justo e em melhorar este novo mundo digital. Este regulamento sobre plataformas online será outra peça no quebra-cabeças de uma Europa digital que deve funcionar para todos. As plataformas online, em muitos casos, multiplicaram a escolha e levaram a preços mais atraentes para os consumidores. Além disso, permitem muitas vezes aos utilizadores de pequenas empresas venderem facilmente os seus bens e serviços em toda a Europa, trazendo benefícios tangíveis para as nossas PME. Este Regulamento é um grande passo na direção correta. Vai começar a ser aplicado diretamente nos Estados-Membros já no próximo ano, pelo que as nossas empresas e consumidores começarão a ver muito em breve os benefícios de uma economia online mais justa.

Õigusprogramm (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) PT  
 

Esta nova proposta apoiará os cidadãos, as organizações da sociedade civil, os jornalistas e as pequenas e médias empresas em litígios relacionados com as violações do Estado de Direito, os princípios democráticos e os direitos fundamentais. Tem por isso o meu voto favorável.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi Atlandi ookeani piirkonna strateegia tugevdamise kohta  
- P8_DCL(2015)0024 - Kehtivuse kaotanud  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Algatatud : 24-06-2015
Tähtaeg : 24-09-2015
Allakirjutanute arv : 34 - 25-09-2015
Kirjalik deklaratsioon: vägivalla vastu jalgpallimängudel ja teistel spordiüritustel  
- P8_DCL(2015)0002 - Kehtivuse kaotanud  
José BLANCO LÓPEZ , Elena VALENCIANO , Marc TARABELLA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Mercedes BRESSO , Aldo PATRICIELLO , Alessandra MORETTI , Dietmar KÖSTER , Virginie ROZIÈRE , Eric ANDRIEU , Ismail ERTUG , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Izaskun BILBAO BARANDICA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Javier NART , Merja KYLLÖNEN , Stefan ECK , Ivo VAJGL , Marijana PETIR , Francisco ASSIS , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Clara AGUILERA , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ernest URTASUN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ  
Algatatud : 12-01-2015
Tähtaeg : 12-04-2015
Allakirjutanute arv : 142 - 17-04-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon