Borut PAHOR : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 14-10-2008 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 02-05-2005 : Združena lista socialnih demokratov (Sloveenia)
 • 03-05-2005 / 14-10-2008 : Socialni demokrati (Sloveenia)

Aseesimees 

 • 20-09-2004 / 14-10-2008 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 31-01-2007 / 14-10-2008 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 31-01-2007 / 14-10-2008 : Põhiseaduskomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 14-10-2008 : Väliskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu poolt vastu võetud ühissuunised eesmärgiga võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust  
- CONT_AD(2006)380981 -  
-
CONT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust  
- CONT_AD(2006)367814 -  
-
CONT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut  
- AFCO_AD(2006)364987 -  
-
AFCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Tööjõu vaba liikumine  
- P6_DCL(2006)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Libor ROUČEK , Csaba Sándor TABAJDI , Marek SIWIEC , Borut PAHOR , Monika BEŇOVÁ  
Algatatud : 01-02-2006
Tähtaeg : 01-05-2006
Allakirjutanute arv : 146 - 01-05-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.