Anneli JÄÄTTEENMÄKI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Suomen Keskusta (Soome)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põhiseaduskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16-09-2009 / 13-04-2013 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põhiseaduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon
 • 14-04-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta  
- AFET_AD(2014)526104 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta  
- AFET_AD(2014)526103 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: üldeelarve – Euroopa välisteenistus  
- AFET_AD(2014)524544 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- AFET_AD(2014)524543 -  
-
AFET 
ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Euroopa Liidu huvides relvakaubanduslepingut  
- AFET_AD(2014)523065 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon