Satu HASSI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vihreä liitto (Soome)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 10-06-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)  
- ENVI_AD(2014)522867 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet  
- ITRE_AD(2014)524643 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Metsade hävitamine Euroopa Liidus  
- P7_DCL(2012)0012 - Kehtivuse kaotanud  
George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 133 - 14-06-2012
Kirjalik deklaratsioon: Kiropraktika  
- P7_DCL(2010)0046 - Kehtivuse kaotanud  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 72 - 15-10-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele