Gabriele ALBERTINI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Itaalia)

Esimees 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Arenguriikidele antava ELi eelarvetoetuse tulevik  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa Liidu keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumajulgeoleku suurendamine – ELi KBRT-julgeoleku tegevuskava  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Üleeuroopalise õiglaste mälestuspäeva loomise toetamine  
- P7_DCL(2012)0003 - Vastu võetud  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Algatatud : 16-01-2012
Tähtaeg : 10-05-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 10-05-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0205
Allakirjutanute arv : 388 - 10-05-2012
Kirjalik deklaratsioon: Terrorism ja ekstremism Pakistanis  
- P7_DCL(2011)0016 - Kehtivuse kaotanud  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Algatatud : 04-04-2011
Tähtaeg : 07-07-2011
Allakirjutanute arv : 68 - 07-07-2011
Kirjalik deklaratsioon: Ninasarvikute vaikne hävitamine Lõuna-Aafrikas  
- P7_DCL(2010)0074 - Kehtivuse kaotanud  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Algatatud : 06-10-2010
Tähtaeg : 20-01-2011
Allakirjutanute arv : 92 - 20-01-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon