Vittorio PRODI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itaalia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16-09-2009 / 15-11-2011 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 16-11-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 22-10-2013 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011–2013)  
- ENVI_AD(2010)430605 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010  
- ENVI_AD(2013)519791 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamine  
- P7_DCL(2011)0025 - Vastu võetud  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Algatatud : 09-05-2011
Tähtaeg : 29-09-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 29-09-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0432
Allakirjutanute arv : 381 - 29-09-2011
Kirjalik deklaratsioon: Glaukoom  
- P7_DCL(2010)0001 - Kehtivuse kaotanud  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Algatatud : 18-01-2010
Tähtaeg : 06-05-2010
Allakirjutanute arv : 168 - 07-05-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon