Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bezpartyjna (Poola)

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Õiguskomisjon
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Õiguskomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Õiguskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petitsioonikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Õiguskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides  
- PETI_AD(2017)595392 -  
-
PETI 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas  
- PETI_AD(2017)595393 -  
-
PETI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) PL  
 

Komisja Europejska zaproponowała nowe regulacje w dziedzinie prawa spółek, dzięki którym łatwiej im będzie łączyć, dzielić lub przenosić się w ramach jednolitego rynku. Ponadto proponowane regulacje zapewnią należytą ochronę praw pracowniczych i zapobiegną nadużyciom podatkowym.
Przyjęty dziś wniosek harmonizuje przepisy proceduralne na poziomie unijnym regulujące sposoby przenoszenia spółek z jednego kraju UE do innego oraz transgranicznego łączenia i dzielenia się spółek na dwa lub więcej podmiotów.
Nowe przepisy będą obejmowały również środki wspomagające organy krajowe w walce z nadużyciami. Tego rodzaju operacje będą objęte skutecznymi gwarancjami w zakresie zwalczania nadużyć służących obchodzeniu przepisów podatkowych, łamaniu praw pracowniczych lub narażaniu na szwank interesów wierzycieli i wspólników mniejszościowych. W razie zaistnienia takiego zdarzenia organ krajowy państwa członkowskiego, z którego pochodzi spółka, wstrzyma przeprowadzenie danej operacji, nawet na bardzo wczesnym etapie jej planowania. Podsumowując, gratuluję sprawozdawczyni Evelyn REGNER bardzo dobrego sprawozdania.

ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) PL  
 

Cieszy mnie wynik dzisiejszego głosowania nad nowelizacją unijnych przepisów o ochronie konsumentów. Zatwierdzone zmiany dotyczą lepszej ochrony konsumentów przed wprowadzającymi ich w błąd internetowymi rankingami produktów oraz podwójną jakością produktów i innymi nieuczciwymi praktykami handlowymi.
Internetowe platformy handlowe i porównywarki takie jak Amazon, eBay, AirBnb czy Skyscanner będą musiały ujawniać główne parametry, które określają sposób klasyfikowania ofert proponowanych klientom. Konsumenci będą musieli być poinformowani, czy kupują towary lub usługi od firmy czy od osoby prywatnej, aby wiedzieć jaka przysługuje im ochrona w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
Nowelizacja dotyczy również kwestii tzw. podwójnej jakości produktów. Chodzi o sytuację, gdy produkty wprowadzane w różnych krajach do obrotu pod tą samą marką i nazwą różnią się składem lub właściwościami. Tekst zawiera klauzulę przeglądową zobowiązującą Komisję Europejską do oceny sytuacji po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie dyrektywy, aby sprawdzić, czy podwójna jakość produktów powinna zostać dodana do „czarnej listy” nieuczciwych praktyk handlowych.

Ravimite täiendava kaitse tunnistus (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) EN  
 

The European Parliament supported new rules to make medicines more accessible and to boost competitiveness of the EU producers. The waiver of protection certificates will facilitate to the manufactures based in the EU to produce generic and biosimilar medicines, non-branded drugs with identical or almost identical composition. Furthermore, the proposal introduces an exception to legal protection granted to the original medical product for exporting to the countries, where protection of the original medicines does not exists. It is an important step to equalise the conditions of the European medicines manufactures with the world producers and to boost competitiveness of the European pharmaceutical industry.
I am glad the provision on the possibility of stockpiling drugs during the last 6 months before certificate expires in the EU was passed. It will allow selling of new generic medical products in the EU just the day after the expiration of the certificate. I believe we have managed to strike a good balance between protecting the intellectual property rights, making the medicines more accessible and improving the business environment for the European producers.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: rinnavähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus  
- P8_DCL(2015)0017 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI  
Algatatud : 27-04-2015
Tähtaeg : 27-07-2015
Vastu võetud (kuupäev) : 27-07-2015
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2015)09-07(ANN02)
Allakirjutanute arv : 394 - 28-07-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon