Ignasi GUARDANS CAMBÓ : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 22-04-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 22-04-2009 : Convergència Democràtica Catalunya (Hispaania)

Aseesimees 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 01-02-2007 / 22-04-2009 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Põhiseaduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 14-03-2007 / 22-04-2009 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 22-04-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 22-04-2009 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-03-2007 / 22-04-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta  
- CULT_AD(2008)404775 -  
-
CULT 
ARVAMUS Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu rolli kohta Iraagis  
- INTA_AD(2008)398388 -  
-
INTA 
ARVAMUS Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava üleilmastuvas maailmas  
- INTA_AD(2007)396732 -  
-
INTA 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ameerika ametiasutuste keeldumine anda viisasid kinnipeetavate perekondadele  
- P6_DCL(2006)0089 - Kehtivuse kaotanud  
Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN  
Algatatud : 11-12-2006
Tähtaeg : 29-03-2007
Allakirjutanute arv : 187 - 29-03-2007
Kirjalik deklaratsioon: Teema: Euroopa tekstiilitööstuse tulevik  
- P6_DCL(2004)0047 - Kehtivuse kaotanud  
Johan VAN HECKE , Robert STURDY , Zuzana ROITHOVÁ , Erika MANN , Ignasi GUARDANS CAMBÓ  
Algatatud : 11-11-2004
Tähtaeg : 11-02-2005
Allakirjutanute arv : 79 - 11-02-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.