Romano Maria LA RUSSA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Alleanza nazionale (Itaalia)

Aseesimees 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 03-11-2008 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 12-10-2004 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 13-10-2004 / 14-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 03-11-2008 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 03-11-2008 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-03-2007 / 03-11-2008 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012  
- ITRE_AD(2007)394125 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjade kohta  
- LIBE_AD(2006)370097 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: vajaduse kohta lülitada sotsiaalsed ja keskkonnaalased punktid Hong Kongi WTO läbirääkimiste konteksti  
- P6_DCL(2005)0070 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Romano Maria LA RUSSA , Alessandro FOGLIETTA , Sergio BERLATO  
Algatatud : 30-11-2005
Tähtaeg : 01-03-2006
Allakirjutanute arv : 42 - 01-03-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.