Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Kreeka)

Aseesimees 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Petitsioonikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petitsioonikomisjon

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Petitsioonikomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2006 / 31-01-2006 : Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 01-02-2006 / 19-06-2007 : Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 18-02-2008 : Õiguskomisjon
 • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu kodakondsusega seotud probleemid ja tulevikuväljavaated  
- FEMM_AD(2009)416326 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Elukestva õppimise panus teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks ning töökava „Haridus ja koolitus 2010“ rakendamine  
- FEMM_AD(2008)412294 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Hooldajate hõlmamine sotsiaalkindlustussüsteemidega  
- P6_DCL(2009)0050 - Kehtivuse kaotanud  
Kathy SINNOTT , Anna ZÁBORSKÁ , Marian HARKIN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU  
Algatatud : 21-04-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 44 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Noorte võimaluste parandamisele suurema tähelepanu pööramine ELi poliitikas  
- P6_DCL(2008)0033 - Vastu võetud  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Algatatud : 21-04-2008
Tähtaeg : 24-07-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 02-09-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0390
Allakirjutanute arv : 433 - 10-07-2008
Kirjalik deklaratsioon: Puuetega laste diskrimineerimine ja hooldeasutustesse paigutamine Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2008)0024 - Kehtivuse kaotanud  
Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT  
Algatatud : 09-04-2008
Tähtaeg : 15-07-2008
Allakirjutanute arv : 213 - 10-07-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.