Georgios PAPASTAMKOS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Kreeka)

Asepresident 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlament

Aseesimees 

 • 30-09-2009 / 01-02-2012 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta  
- BUDG_AD(2012)491202 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) ja bürood käsitleva hindamisaruande suhtes esitatud arvamus  
- BUDG_AD(2013)519565 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004  
- BUDG_AD(2013)519544 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur  
- BUDG_AD(2013)516794 -  
-
BUDG 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Korruptsioonivastane võitlus Euroopa spordis  
- P7_DCL(2011)0007 - Vastu võetud  
Georgios PAPASTAMKOS , Jean-Luc BENNAHMIAS , Gay MITCHELL , Gianluca SUSTA , Tadeusz ZWIEFKA  
Algatatud : 14-02-2011
Tähtaeg : 09-06-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 09-06-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0273
Allakirjutanute arv : 399 - 09-06-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon