Antonyia PARVANOVA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : National Movement for Stability and Progress (Bulgaaria)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid  
- IMCO_AD(2013)507984 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Kehtivate lennureisijate õiguste toimimine ja kohaldamine  
- IMCO_AD(2012)472374 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Bulgaaria Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks antava ühenduse rahalise abi kohta  
- ENVI_AD(2010)439141 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud aktiivse ja intelligentse elukeskkonna teadus- ja arengukavas  
- FEMM_AD(2013)522834 -  
-
FEMM 
ARVAMUS E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava ja innovatiivne tervishoid 21. sajandil  
- IMCO_AD(2013)514574 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Naiste südame ja veresoonkonna haiguste varajase diagnoosimise parandamine  
- P7_DCL(2014)0003 - Kehtivuse kaotanud  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 151 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Mittenakkuslike haiguste suure esinemissageduse tõrje saartel  
- P7_DCL(2014)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 61 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Toitumishäirete vastu võitlemine  
- P7_DCL(2013)0026 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 68 - 10-03-2014

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon