Nedzhmi ALI : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgaaria)

Aseesimees 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi pettustevastase võitluse programmi loomise kohta  
- BUDG_AD(2018)626966 -  
-
BUDG 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013  
- BUDG_AD(2018)625573 -  
-
BUDG 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend  
- CONT_AD(2018)627870 -  
-
CONT 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamise kohta, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
ARVAMUS parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta  
- CONT_AD(2019)628699 -  
-
CONT 
ARVAMUS detsentraliseeritud asutuste üle parlamendi kontrolli tagavate õigusnormide ja ühisavalduse rakendamise kohta  
- BUDG_AD(2018)628606 -  
-
BUDG 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Downi sündroomiga inimeste kohta  
- P8_DCL(2016)0118 - Kehtivuse kaotanud  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 69 - 22-02-2017
Kirjalik deklaratsioon: ELi muutmise kohta delfinaariumitevabaks piirkonnaks  
- P8_DCL(2016)0104 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 46 - 04-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: energiatõhususe parandamise kohta kõrvalistes, maa- ja mägipiirkondades  
- P8_DCL(2016)0103 - Kehtivuse kaotanud  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 101 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon