Matthias GROOTE : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Esimees 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põhiseaduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmed ja liikmesriikide kontroll komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv väikelaevade ja jetide kohta  
- ENVI_AD(2012)480787 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Kasvuhoonegaaside heite üle 20%-lise vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine  
- ITRE_AD(2011)458835 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Terviklik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus  
- ITRE_AD(2011)460921 -  
-
ITRE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon