Iliana IOTOVA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Bulgarian Socialist Party (Bulgaaria)

Aseesimees 

  • 07-07-2014 / 16-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 13-10-2014 / 16-01-2017 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
  • 14-07-2014 / 16-01-2017 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 08-07-2014 / 16-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
  • 08-07-2014 / 16-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 10-10-2014 / 16-01-2017 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2015. aastal  
- FEMM_AD(2016)585437 -  
-
FEMM 
ARVAMUS teema kohta: kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades?  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevuse, mõju ja lisaväärtuse kohta aastatel 2007–2014  
- REGI_AD(2016)572895 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: tööjõu vaba liikumise õiguse kohta Euroopas  
- P8_DCL(2015)0036 - Kehtivuse kaotanud  
Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA  
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 135 - 08-12-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon