Renate WEBER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 16-11-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 09-09-2015 : Partidul Naţional Liberal (Rumeenia)
 • 10-09-2015 / 18-09-2018 : Independent (Rumeenia)
 • 19-09-2018 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Rumeenia)

Aseesimees 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Petitsioonikomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 16-11-2014 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 16-11-2014 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 12-11-2014 / 16-11-2014 : Petitsioonikomisjon
 • 09-01-2015 / 18-01-2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 08-05-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 28-10-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Inimõiguste allkomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 
ARVAMUS kodanikuühiskonna tegutsemisvõimaluste ahenemise kohta arengumaades  
- AFET_AD(2017)603109 -  
-
AFET 
ARVAMUS soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta  
- EMPL_AD(2016)584250 -  
-
EMPL 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi sinise kaardi rändesüsteemi kohta  
- P8_DCL(2016)0057 - Kehtivuse kaotanud  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Algatatud : 06-06-2016
Tähtaeg : 06-09-2016
Allakirjutanute arv : 29 - 07-09-2016
Kirjalik deklaratsioon: ELi suhete kohta kolmandate riikidega, kes saavad otsest kasu korruptsioonist ELis  
- P8_DCL(2016)0032 - Kehtivuse kaotanud  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 90 - 12-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: noorte töötuse vastu võitlemise kohta ELis  
- P8_DCL(2016)0017 - Kehtivuse kaotanud  
Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET  
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 214 - 08-06-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon