Christa PRETS : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)

Aseesimees 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Rumeenia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
 • 12-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mašreki riikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused  
- FEMM_AD(2007)388665 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Teadmiste rakendamine praktikas: ELi laiapõhjaline innovatsioonistrateegia  
- REGI_AD(2007)384512 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Noorte võimaluste parandamisele suurema tähelepanu pööramine ELi poliitikas  
- P6_DCL(2008)0033 - Vastu võetud  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Algatatud : 21-04-2008
Tähtaeg : 24-07-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 02-09-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0390
Allakirjutanute arv : 433 - 10-07-2008
Kirjalik deklaratsioon: Teabeallikate kaitse  
- P6_DCL(2007)0053 - Kehtivuse kaotanud  
Christa PRETS , Gyula HEGYI , Ivo BELET , Helga TRÜPEL  
Algatatud : 21-05-2007
Tähtaeg : 27-09-2007
Allakirjutanute arv : 88 - 27-09-2007
Kirjalik deklaratsioon: Võitlus lastekaubanduse ja -prostitutsiooniga ELi vanade ja uute liikmesriikide vahelistel sisepiiridel  
- P6_DCL(2006)0079 - Kehtivuse kaotanud  
Milan HORÁČEK , Simon COVENEY , Christa PRETS  
Algatatud : 23-10-2006
Tähtaeg : 01-02-2007
Allakirjutanute arv : 160 - 01-02-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.