Monica FRASSONI : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Kaasesimees
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Kaasesimees
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Kaasesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (Itaalia)

Liikmed 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Esimeeste konverents
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Esimeeste konverents
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Õiguskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamine  
- JURI_AD(2009)418257 -  
-
JURI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest  
- JURI_AD(2009)418254 -  
-
JURI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastamine)  
- JURI_AD(2009)416458 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ettepanek võtta toiduainete päritolu, kvaliteeti ja jälgitavust käsitleva täpse teabe andmiseks kasutusele selge märgistamisviis  
- P6_DCL(2009)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 301 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa maffia ohvrite mälestuse päev ning rahvusvahelistelt kuritegelikelt organisatsioonidelt konfiskeeritud vara ja raha kasutamine sotsiaalsetel eesmärkidel  
- P6_DCL(2008)0108 - Kehtivuse kaotanud  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Algatatud : 15-12-2008
Tähtaeg : 02-04-2009
Allakirjutanute arv : 220 - 02-04-2009

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.