Marit PAULSEN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 29-09-2015 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 29-09-2015 : Liberalerna (Rootsi)

Aseesimees 

  • 23-10-2014 / 29-09-2015 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 29-09-2015 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 14-07-2014 / 22-10-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 29-09-2015 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta  
- AGRI_AD(2014)537498 -  
-
AGRI 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: tolmeldajate, mesilaste tervise ja mesindussektori kohta  
- P8_DCL(2015)0043 - Kehtivuse kaotanud  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Mark DEMESMAEKER , Marco ZULLO , Morten PETERSEN , Marit PAULSEN , Ulrike MÜLLER , Paolo DE CASTRO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ian DUNCAN , Andreas SCHWAB  
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 82 - 08-12-2015
Kirjalik deklaratsioon: loomade heaolu ühtse kontaktpunkti loomise kohta  
- P8_DCL(2015)0022 - Kehtivuse kaotanud  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Algatatud : 27-05-2015
Tähtaeg : 27-08-2015
Allakirjutanute arv : 84 - 26-08-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon