Antonio DI PIETRO : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Italia dei Valori (Itaalia)

Esimees 

  • 21-09-2004 / 27-04-2006 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Õigusasjade komisjon
  • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks
  • 22-09-2004 / 27-04-2006 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

  • 22-07-2004 / 27-04-2006 : Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu raamotsus organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta  
- JURI_AD(2005)359879 -  
-
JURI 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.