Anne E. JENSEN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Taani)

Aseesimees 

 • 08-07-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 17-06-2010 / 07-07-2010 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 12-05-2011 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 13-05-2011 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas  
- BUDG_AD(2013)506353 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ  
- BUDG_AD(2012)483532 -  
-
BUDG 
ARVAMUS ELi eelarvest arengumaadele antava toetuse tulevik  
- BUDG_AD(2011)460617 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- ECON_AD(2014)524722 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- ECON_AD(2014)524721 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- ECON_AD(2014)524720 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Autismispektri ja sarnaste häiretega inimeste haridus ja tööhõive  
- P7_DCL(2013)0025 - Kehtivuse kaotanud  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 160 - 10-03-2014
Kirjalik deklaratsioon: Puudega isikutele mõeldud Euroopa Liidu dokument  
- P7_DCL(2013)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Algatatud : 20-05-2013
Tähtaeg : 20-08-2013
Allakirjutanute arv : 347 - 20-08-2013

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon