Andrew DUFF : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põhiseaduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põhiseaduskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimiste kohta: saadud kogemused ja edasised sammud  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvepoliitikaga  
- AFCO_AD(2012)498084 -  
-
AFCO 
ARVAMUS ELi vastastikuse kaitse klausli ja solidaarsusklausli poliitiline ja rakendusmõõde  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Uurimisraport troika (Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse kohta seoses euroala programme rakendavate riikidega  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa rahvastikustatistika kohta  
- AFCO_AD(2013)502078 -  
-
AFCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga  
- AFCO_AD(2012)500374 -  
-
AFCO 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Avalike raamatukogude mõju Euroopa ühendustes  
- P7_DCL(2013)0016 - Kehtivuse kaotanud  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Algatatud : 07-10-2013
Tähtaeg : 07-01-2014
Allakirjutanute arv : 214 - 08-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Valimisea langetamine 16. eluaastale  
- P7_DCL(2012)0027 - Kehtivuse kaotanud  
Heinz K. BECKER , Jan Philipp ALBRECHT , Karima DELLI , Andrew DUFF , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Algatatud : 10-09-2012
Tähtaeg : 13-12-2012
Allakirjutanute arv : 177 - 13-12-2012
Kirjalik deklaratsioon: Puuetega inimeste valimisõigus  
- P7_DCL(2011)0044 - Kehtivuse kaotanud  
Andrew DUFF , Mairead McGUINNESS , Ádám KÓSA  
Algatatud : 14-11-2011
Tähtaeg : 16-02-2012
Allakirjutanute arv : 166 - 16-02-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele