Sarah LUDFORD : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 03-07-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Vangide väidetav transport ja ebaseaduslik kinnipidamine Euroopa riikides Luure Keskagentuuri (LKA) poolt: Euroopa Parlamendi LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutise komisjoni (TDIP) raporti järelmeetmed  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks  
- AFET_AD(2012)483826 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud  
- AFET_AD(2010)445622 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamised saavutused ja edasised ülesanded  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Surmanuhtluseks kasutatavate ainete eksport kolmandatesse riikidesse  
- P7_DCL(2011)0029 - Kehtivuse kaotanud  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Algatatud : 06-06-2011
Tähtaeg : 06-10-2011
Allakirjutanute arv : 168 - 06-10-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon