• Jean   LAMBERT  

Jean LAMBERT : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet  
- LIBE_AD(2018)623868 -  
-
LIBE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta  
- EMPL_AD(2018)623789 -  
-
EMPL 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
ARVAMUS paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta  
- EMPL_AD(2018)613586 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)613654 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)613648 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)613649 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)613650 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)613651 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)613652 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)615183 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)615184 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: Euroopa Andmekaitseinspektor  
- LIBE_AD(2018)615185 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- LIBE_AD(2018)615187 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll  
- LIBE_AD(2018)615188 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- EMPL_AD(2018)612086 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- EMPL_AD(2018)612087 -  
-
EMPL