• Jean   LAMBERT  

Jean LAMBERT : Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm  
- EMPL_AD(2018)627615 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta  
- EMPL_AD(2017)597413 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ELi rõivasektori juhtalgatuse kohta  
- EMPL_AD(2017)593891 -  
-
EMPL