• Malcolm   HARBOUR  

Malcolm HARBOUR : Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamisaruanne  
- IMCO_AD(2013)510798 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korrapärast tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ  
- IMCO_AD(2013)506045 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta  
- IMCO_AD(2013)496470 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2012. aasta prioriteetide rakendamine  
- IMCO_AD(2012)496396 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa uus kaubanduspoliitika Euroopa 2020. aasta strateegia raames  
- IMCO_AD(2011)458560 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu  
- IMCO_AD(2011)458563 -  
-
IMCO