Nirj DEVA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Arengukomisjon
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Arengukomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Arengukomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Arengukomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- DEVE_AD(2019)631872 -  
-
DEVE 
ARVAMUS 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- DEVE_AD(2019)631880 -  
-
DEVE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks  
- DEVE_AD(2017)599683 -  
-
DEVE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS nõukogu otsuse eelnõu kohta sõlmida liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vaheline partnerlus- ja arengukoostööleping  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 
ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2018)627027 -  
-
DEVE 
ARVAMUS mis käsitleb vahearuannet mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks  
- DEVE_AD(2018)626679 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ülemaailmse näljaindeksiga seotud probleemide lahendamise kohta  
- P8_DCL(2016)0013 - Kehtivuse kaotanud  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Algatatud : 24-02-2016
Tähtaeg : 24-05-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 25-05-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu jätkuva toetuse kohta lastehalvatuse likvideerimisel  
- P8_DCL(2015)0008 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Algatatud : 09-03-2015
Tähtaeg : 09-06-2015
Vastu võetud (kuupäev) : 09-06-2015
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Allakirjutanute arv : 404 - 10-06-2015

Deklaratsioonid