Mary HONEYBALL : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 19-09-2010 : Regionaalarengukomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
  • 20-09-2010 / 18-01-2012 : Õiguskomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Õiguskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Volitus 2013. aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks  
- FEMM_AD(2012)486209 -  
-
FEMM 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Aruanne edasimüügiõiguse direktiivi (2001/84/EÜ) rakendamise ja mõju kohta  
- CULT_AD(2012)487801 -  
-
CULT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006  
- FEMM_AD(2012)486156 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2004/68/JSK  
- FEMM_AD(2011)448743 -  
-
FEMM 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Veebilehtedel laste seksuaalset väärkohtlemist kajastava sisu vastase võitluse globaalse mõõtme rõhutamine  
- P7_DCL(2013)0003 - Kehtivuse kaotanud  
Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 132 - 15-07-2013
Kirjalik deklaratsioon: Vaktsineerimise jätkuv ja kasvav toetamine arengumaades  
- P7_DCL(2012)0004 - Vastu võetud  
Mary HONEYBALL , Véronique DE KEYSER , Seán KELLY , Bill NEWTON DUNN , Marie-Christine VERGIAT  
Algatatud : 01-02-2012
Tähtaeg : 24-05-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 24-05-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0230
Allakirjutanute arv : 398 - 24-05-2012
Kirjalik deklaratsioon: vastavalt kodukorra artiklile 123 Euroopa Liidu suurendatud toetus kohalikule spordile  
- P7_DCL(2010)0062 - Vastu võetud  
Joanna SENYSZYN , Ivo BELET , Mary HONEYBALL , Seán KELLY , Hannu TAKKULA  
Algatatud : 06-09-2010
Tähtaeg : 16-12-2010
Vastu võetud (kuupäev) : 16-12-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0498
Allakirjutanute arv : 385 - 16-12-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon