Mary HONEYBALL : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Õiguskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Õiguskomisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa tööstuse digiteerimise kohta  
- CULT_AD(2017)593851 -  
-
CULT 
ARVAMUS nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamist käsitleva aruande kohta  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 
ARVAMUS üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele (kodukorra artikli 116 lõige 7) aastatel 2014–2015  
- JURI_AD(2016)571798 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) EN  
 

Leaving the EU with no transitional arrangements would have catastrophic consequences on jobs and our economy. To provide stability for people and businesses, the only viable solution would mean agreeing to measures falling under the jurisdiction of the European Court of Justice.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: naiste vastu suunatud seksistlike reklaamide vältimise kohta  
- P8_DCL(2016)0067 - Kehtivuse kaotanud  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 100 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta  
- P8_DCL(2016)0052 - Kehtivuse kaotanud  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 310 - 28-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon