Viorica DĂNCILĂ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 25-01-2017 / 28-01-2018 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-07-2014 / 28-01-2018 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
 • 17-09-2014 / 28-01-2018 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 31-03-2015 / 28-01-2018 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 05-10-2016 / 21-11-2016 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Regionaalarengukomisjon
 • 06-09-2017 / 28-01-2018 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta  
- AGRI_AD(2017)592286 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- FEMM_AD(2017)593954 -  
-
FEMM 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta  
- REGI_AD(2017)604609 -  
-
REGI 
ARVAMUS vanglasüsteemide ja -tingimuste kohta  
- FEMM_AD(2017)601057 -  
-
FEMM 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti sõnastatud)  
- FEMM_AD(2015)549448 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamine, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) EN  
 

. ‒ I totally agree with the rapporteur’s position, which is that this proposal will lead to better compliance with the notification obligation established by the Services Directive, increase transparency and strengthen dialogue among the Member States and the Commission, and, consequently, improve implementation of the directive.

Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) RO  
 

Având în vedere că studiile indică faptul că abuzul sexual asupra copiilor afectează mai multe fete decât băieți (ratele de prevalență fiind de 13,4 % pentru fete și 5,7 % pentru băieți) și este comis în mod predominant de bărbați, consider că aspectul de gen trebuie să se reflecte în prevenirea abuzului sexual împotriva copiilor și protecția împotriva acestuia, iar statele membre trebuie să țină cont de dimensiunea puternică de gen înregistrată în procentele celor care raportează aceste abuzuri.

Petitsioonikomisjoni 2016. aasta arutelud (A8-0387/2017 - Notis Marias) RO  
 

Consider că dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European oferă cetățenilor și rezidenților Uniunii Europene mijloacele necesare pentru a depune o cerere oficială direct către reprezentanții acestora și, prin urmare, consider că acest drept trebuie să fie protejat și valorificat în mod adecvat, deoarece este esențial pentru a asigura participarea activă a cetățenilor și rezidenților UE în domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: mahetoodete edendamise kohta sööklates  
- P8_DCL(2016)0117 - Kehtivuse kaotanud  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 75 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: välismaal töötavate vanemate päritoluriikidesse maha jäetud laste kohta  
- P8_DCL(2016)0086 - Kehtivuse kaotanud  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 59 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: joogivee kui põhiõiguse kohta  
- P8_DCL(2016)0071 - Kehtivuse kaotanud  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 78 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon