Carl HAGLUND : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 20-07-2009 / 04-07-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 04-07-2012 : Svenska folkpartiet (Soome)

Aseesimees 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
 • 24-01-2012 / 04-07-2012 : Kalanduskomisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Kalanduskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-09-2009 / 12-12-2010 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Kalanduskomisjon
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 04-07-2012 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 09-02-2012 / 04-07-2012 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammi (2012–2013)  
- BUDG_AD(2011)469793 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Roheline raamat „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine”  
- BUDG_AD(2011)464899 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi vahekokkuvõte  
- BUDG_AD(2011)458822 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020  
- PECH_AD(2012)487813 -  
-
PECH 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve – kõik osad  
- ECON_AD(2012)489648 -  
-
ECON 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ  
- ECON_AD(2012)483735 -  
-
ECON 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ühise kalanduspoliitika reform  
- P7_DCL(2011)0017 - Kehtivuse kaotanud  
Richard SEEBER , Ole CHRISTENSEN , Carl HAGLUND , Isabella LÖVIN , Anna ROSBACH  
Algatatud : 04-04-2011
Tähtaeg : 15-09-2011
Allakirjutanute arv : 276 - 16-09-2011
Kirjalik deklaratsioon: Talibani tegevusest lähtuv oht Pakistanis  
- P7_DCL(2011)0013 - Kehtivuse kaotanud  
Johannes Cornelis van BAALEN , Tanja FAJON , Carl HAGLUND , Alexander Graf LAMBSDORFF , Krzysztof LISEK  
Algatatud : 23-03-2011
Tähtaeg : 23-06-2011
Allakirjutanute arv : 44 - 23-06-2011
Kirjalik deklaratsioon: Annetamise Euroopa päeva kehtestamine  
- P7_DCL(2010)0078 - Kehtivuse kaotanud  
László SURJÁN , Michał Tomasz KAMIŃSKI , Carl HAGLUND , Salvador GARRIGA POLLEDO  
Algatatud : 18-10-2010
Tähtaeg : 03-02-2011
Allakirjutanute arv : 93 - 03-02-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon