Riikka PAKARINEN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Suomen Keskusta (Soome)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2012 / 04-11-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 05-11-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta  
- REGI_AD(2013)508069 -  
-
REGI 
ARVAMUS Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus  
- REGI_AD(2013)506150 -  
-
REGI 
ARVAMUS Taastuvate energiaallikatega seonduvad tänased probleemid ja võimalused Euroopa energiaturul  
- REGI_AD(2013)502098 -  
-
REGI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006  
- EMPL_AD(2013)486190 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Taastuvenergiaga seonduvad tänased ülesanded ja võimalused Euroopa energia siseturul  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta  
- EMPL_AD(2012)486119 -  
-
EMPL 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas  
- P7_DCL(2012)0020 - Vastu võetud  
Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS  
Algatatud : 09-05-2012
Tähtaeg : 13-09-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 13-09-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0357
Allakirjutanute arv : 408 - 13-09-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon