• Rolandas   PAKSAS  

Rolandas PAKSAS : Kirjalikud selgitused hääletuse kohta - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) LT  
 

Palaikau pranešimą dėl ES bendros migracijos ir tarptautinės apsaugos statistikos. Siūloma rinkti duomenis apie atvykstančius migrantus, prieglobsčio prašytojus, jų judumą ES viduje, patenkintų arba atmestų prieglobsčio prašymų skaičių valstybėse narėse, taip pat žmogaus teisių padėtį, veikiamą migracijos. Manau, kad yra nepaprastai svarbu tinkamai valdyti migracijos srautus, užkirsti kelią nelegaliam patekimui į ES valstybes, mažinti nusikalstamumo lygį, ypatingai ligi šiol tebeegzistuojančią terorizmo grėsmę. Migracijos statistika galėtų padėti matyti realų vaizdą: esamus ir ateityje galimus iššūkius, taip pat su kokiais techniniais, administraciniais sunkumais susiduria valstybės narės prieglobsčio ir migracijos valdymo sferose. Labai svarbu užtikrinti sąžiningą statistinių duomenų rinkimą, kad turėtume kuo aiškesnį esamos padėties vaizdą.

ELi ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) LT  
 

Pritariu pateiktam pranešimui. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vietos produkcijai ir jos apsaugai. Todėl labai svarbu, kad visos šalys prisijungtų prie šio susitarimo, kuriuo sudaromos sąlygos apsaugoti tiek lietuvišką, tiek kitų ES šalių vietos produkciją, pabrėžti jos vertę, unikalumą, užkirsti kelią nelegaliai prekybai, sukčiavimui, taip pat kitai neteisėtai praktikai. Visoje ES turi būti užtikrinamas tinkamas nuosavybės ir duomenų apsaugos teisės aktų laikymasis, skatinama sveikos, ekologiškos produkcijos plėtra. Labai svarbu remti vietos ūkininkus bei nacionaliniu lygmeniu tinkamai garantuoti vietos kilmės produktų žymėjimą, kuris būtų aiškus ir suprantamas kitoms valstybėms narėms.

ELi ja Filipiinide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) LT  
 

Pritariau susitarimo dėl Oro susisiekimo paslaugų tarp ES ir Filipinų sudarymui, kuriuo bus sudaromos sąlygos sklandžiam oro paslaugų vystymuisi. Juo norima panaikinti esamą nelygybę aviacijos sektoriuje: šiuo metu galiojančios taisyklės leidžia trečiajai valstybei atsisakyti ES valstybės paskirtam oro vežėjui išduoti leidimus ar suteikti įgaliojimus, juos atšaukti arba sustabdyti jų galiojimą. Turi būti užtikrinama, kad nebūtų diskriminuojami vienoje valstybėje įsisteigę, bet kitų valstybių narių nacionaliniams subjektams priklausantys ir jų kontroliuojami ES vežėjai. Tarp ES valstybių ir Filipinų būtina sklandi oro paslaugų sistema, turint omenyje šiuo metu vis populiarėjantį turizmą, mokslo, darbo mainus – aktyvią oro paslaugų paklausą.

Rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) LT  
 

Balsavau už Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymą. Susitarimu siekiama skatinti alyvuogių auginimo ir aliejaus gamybos plėtrą, aktyvinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą šioje srityje, remti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, pažangių naujovių gamybos procese diegimą bei naudojimą, taip pat nustatomos bendros koordinavimo gairės, apimančios aliejaus ir valgomųjų alyvuogių gamybą, industrializaciją, sandėliavimą ir prekybos politiką. Labai svarbu, kad būtų tinkamai nurodomos produktų sudedamosios dalys, aiškiai žymima kokybiška produkcija, kad vartotojui būtų paprasta suvokti informaciją apie perkamą prekę. Skatinu ekologiškos produkcijos gamybą, tinkamą vietinės kokybiškos produkcijos apsaugą, užkertant kelią sukčiavimui, kai, pavyzdžiui, vartotojui pateikiama melaginga informacija apie alyvuogių aliejaus ar alyvuogių kokybę, sudedamąsias dalis ar kilmės, gamybos vietą. Visuomet pasisakau už sveiką, žmogaus organizmui naudingą mitybą, kas paskatintų visuomenės sveikatos rodiklių augimą.

Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) LT  
 

Pritariu pranešimui, kuriuo siekiama įtvirtinti teisinį reguliavimą dėl lygių, vienodų sąlygų kolektyvinio investavimo subjektams. Norima sudaryti palankias sąlygas vykdyti funkcijas ES veikiantiems fondų valdytojams, numatyti palankesnę plotmę tarpvalstybiniu mastu platinti fondų investicinius vienetus ar akcijas. Šiuo metu minėtą veiklą vykdyti kartais yra sudėtinga arba neįmanoma dėl esamų techninių, administracinių kliūčių skirtingose valstybėse. Todėl siekiama supaprastinti technines procedūras, kad pats administracinis procesas nepaneigtų galimybių užsiimti norima veikla. Atskirai galima pabrėžti būtinumą labiau apsaugoti mažmeninius prekybininkus, sudaryti jiems palankias galimybes dalyvauti ir konkuruoti investicinėje veikloje. Taip pat labai svarbu, kad investuotojai visuomet turėtų prieigą prie informacijos, kuri yra susijusi su jų vykdoma ar planuojama vykdyti investicine veikla.

Kapitalinõuded (määrus) (A8-0242/2018 - Peter Simon) LT  
 

Sąjungos teisinis reguliavimas Bankų sąjungos, kapitalo reguliavimo sferoje turėtų atitikti subsidiarumo ir proporcingumo principus, aiškiai išlaikant ES ir valstybių narių kompetencijos takoskyrą. Labai svarbu skirti tinkamą paramą viešosioms sritims, pavyzdžiui, investicijų skatinimui į miestų ar atokių, mažiau apgyvendintų regionų infrastruktūrą. Taip pat reikėtų remti švariųjų technologijų vystymą bei diegimą, dėti šiam tikslo įgyvendinimui daugiau pastangų, kad visose valstybėse narėse būtų įmanoma bent šiek tiek labiau priartėti prie Paryžiaus susitarime iškeltų klimato tikslų. Visomis vykdomomis reformomis, nauju ES teisiniu reguliavimu tiek finansų, tiek kitose srityse reikia siekti pridėtinės vertės žmogui, socialinėms bei ekonominėms valstybių sferoms.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) LT  
 

Be jokios abejonės, būtina užtikrinti ES įmonių pakankamą nuostolių padegimo ir rekapitalizavimo pajėgumą. Tokiu būdu būtų garantuojama tam tikra darbuotojų finansinė apsauga. Man atrodo, kad valstybės narės turėtų sudaryti visas būtinas sąlygas tokiems tikslams pasiekti: nustatyti minimalius įmonių lėšų rodiklius, kuriuos galima būtų panaudoti įmonių bankroto, restruktūrizavimo atvejais nuostoliams atlyginti arba atsiskaityti su kreditoriais. Ši politika turėtų būti įgyvendinama atsižvelgiant į tarptautinius standartus bei galiojančius tarptautinius susitarimus. Darbo santykių stabilumas yra esminė sąlyga ekonominei gerovei bet kurioje visuomenėje siekti. Todėl visad pasisakau už stiprius darbuotojų apsaugos standartus, kad bet kuriuo atveju būtų išlaikomos tam tikros finansinės garantijos, taip pat užtikrinama ypatinga apsauga tiems asmenis, kuriems liko nedidelis darbo laikotarpis iki pensinio amžiaus. Žmogus neturi būti paliekamas be pragyvenimo šaltinio ir galimybių greitai ir efektyviai susirasti kitą darbovietę.

Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) LT  
 

Balsavau už šį pranešimą, kuriuo įtvirtinama ES bendroji valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių išleidimo sistema. Norima didinti valstybės išleidžiamų obligacijų pasiūlą, suteikiant galimybę privačiajam sektoriui išleisti bei kaupti obligacijų portfelį. Vėliau šis sukauptas portfelis būtų perkeltas į teisiškai atskirtą, savarankišką subjektą, kurio tikslas – išleisti investuotojams vertybinius popierius. Mano manymu, pasiūlymas turėtų skatinti bendro ekonominio lygio kilimą ES valstybėse, sukurtų didesnes sąsajas tarp valstybėse veikiančių bankų bei vyriausybių, stiprintų vietinių bankų padėtį bei konkurencingumą. Kaip žinia, bankų padėtis gali veikti valstybės biudžetą, pavyzdžiui, į biudžetą yra sumokama mažiau mokesčių dėl susilpnėjusios kredito veiklos pajamų. Labai svarbu imtis veiksmų, kurie skatintų valstybių socialinių ir ekonominių rodiklių augimą.

Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) LT  
 

Balsavau už pranešimą, kuriuo siekiama didesnio skaidrumo finansų ir kapitalo sektoriuje. Europos sisteminės rizikos valdyba atsako už ES finansų sistemos priežiūrą. Šiuo Parlamento pranešimu siūloma patobulinti valdybos veiklos taisykles, pritaikyti jas šių dienų realijoms, užtikrinti didesnę sąveiką bei bendradarbiavimą su kitomis ES institucijomis bei valstybėmis narėmis. Iš esmės, tikslas geras. Valdyba yra atsakinga už rizikos, kuri kyla finansiniam stabilumui ES, valdymą bei mažinimą. Taigi, mano manymu, ESRV visuomet turi stebėti, analizuoti ekonomikos pokyčius visose ES valstybėse, kad būtų išvengta plataus masto finansinių sunkumų. Kadangi ESRV veikla labiausiai priklauso nuo bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ir jų kompetentingomis institucijomis, būtina, kad visos valstybės aktyviai dalintųsi informacija bei reikiamais duomenimis finansinio stabilumo užtikrinimo kontekste. Mano manymu, ESRV sprendimų priėmimo procesas privalo būti paremtas visų ES valstybių ar konkrečioje situacijoje suinteresuotųjų valstybių nuomone, pasiūlymais ar patirtimi.

Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) LT  
 

Balsavau už pasiūlymą, kuris yra susijęs su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) vykdoma priežiūra ir įgaliojimais. Galėčiau išskirti reikšmingą kompetencijos padalijimo aspektą tarp EVPRI ir nacionalinių institucijų. Mano nuomone, reikėtų suteikti šiai ES institucijai tiek įgaliojimų, kad ji galėtų tinkamai ir kokybiškai atlikti savo veiklą. Tačiau, kita vertus, ES institucijos veikla neturėtų paneigti nacionalinių priežiūros bei valdymo institucijų kompetencijos. Reikalinga proporcinga sąveika tarp ES ir nacionalinio valdymo lygmens. Pasiūlymas taip pat susijęs su prekybos duomenų kokybe bei informacijos prieinamumu: siūloma nustatyti bendrą prekybos duomenų formatą, kad būtų galima lengviau suprasti, konsoliduoti duomenis, dalintis jais tarpvalstybiniu lygmeniu, pavyzdžiui, prekiaujant ES ribose.

Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) LT  
 

Balsavau už Parlamento pranešimą, kuriuo skatinama stiprinti ir griežtinti ES investicinių įmonių veiklos priežiūrą. Norima tobulinti šiuo metu galiojančias taisykles, nustatančias prudencinius reikalavimus įmonėms. Pavyzdžiui, investicinėms įmonėms turėtų būti taikomi būtinieji veiklos (prudenciniai) reikalavimai, susiję su išteklių pakankamumu. Toks reikalavimas yra itin svarbus, nes, pirmiausia, turi užtikrinti įmonės konkurencingumo galimybes ir, antra, nemokumo atvejais sudaryti sąlygas tinkamai atsiskaityti su darbuotojais bei kreditoriais. Labai svarbu, kad apsaugos gairės nacionaliniu lygmeniu būtų taikomos ne tik investicijų veiklą vykdančioms įmonėms, bet ir kitiems verslo subjektams. Darbuotojo – labiausiai pažeidžiamo darbo santykių subjekto – teisės privalo būti saugomos ir tinkamai užtikrinamos.

Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) LT  
 

Remiu pranešimą, kuriuo visose ES valstybėse stiprinama darbuotojų padėtis, nustatomos tam tikros darbuotojų minimalios teisės. Turi būti skatinami neterminuoti, pastovūs darbo santykiai, garantuojamas stabilumas darbo santykių sferoje, užtikrinamas tinkamas apmokėjimas už darbą. Tais atvejais, kai darbo grafikas kintamas, turi būti numatyta teisė į didesnį darbo laiko nuspėjamumą. Teisės aktas yra pritaikytas ir naujai atsirandančioms užimtumo formoms, pavyzdžiui, inovacijų sektoriuje. Naujausia informacija apie darbo santykius turi būti tinkamai ir aiškiai pateikiama darbuotojams – ji turėtų būti lengvai prieinama. Mano manymu, teisės aktas ypač aktualus trumpalaikiams, atsitiktiniams darbo santykiams, kuomet yra palankiausia terpė piktnaudžiavimui. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas privalo būti kontroliuojamas valstybėse narėse. Labai svarbu, kad darbdavys laikytųsi darbo teisės aktų, užtikrintų visas palankias sąlygas dirbti, tinkamai ir laiku mokėtų algą, būtų sąžiningas visų darbuotojų atžvilgiu. Taip pat svarbu remti ir skatinti kolektyvinių darbuotojų teisių apsaugos institucijų veiklą, pabrėžti jų įtaką bei svarbą visuomenėje, kad darbuotojai žinotų, jog teisių pažeidimo atvejais gali sulaukti palaikymo ir pagalbos.

Euroopa Tööjõuamet (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) LT  
 

Visuomet pabrėžiu, kad darbuotojas yra pažeidžiamas darbo santykių dalyvis, todėl būtina garantuoti aukšto lygio darbuotojų apsaugą bei teisių užtikrinimą. Kai kyla klausimas, kokiu lygmeniu tokią apsaugą įgyvendinti, ar reikia papildomų tarpvalstybinių institucijų įsteigimo, reikėtų pasverti, kokia būtų sukurta pridėtinė vertė. Mano manymu, valstybės, įgyvendindamos savo kompetenciją darbo santykių reguliavimo srityje, turėtų atsižvelgti į galiojančius tarptautinius susitarimus, taip pat užtikrinti tinkamą ES teisės aktų vykdymą. Esu įsitikinęs, kad reikėtų gerinti tarpvalstybinį nacionalinių institucijų bendradarbiavimą užimtumo ir mokymosi srityje, organizuoti darbo, mokslo mainus, diskutuoti, dalintis gerąja patirtimi užimtumo ir darbo organizavimo sferoje, siekti tiek teisinio reguliavimo tobulinimo, tiek jo tinkamo įgyvendinimo. ES vaidmuo darbo santykių srityje neturėtų paneigti valstybių narių kompetencijos, jis turėtų sukurti apsauginę, pridėtinę vertę šiuo metu galiojančioms nacionalinėms taisyklėms, paliekant nuoseklią darbo santykių reguliavimo sferą valstybėms.

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) LT  
 

Šiomis dienomis ypač aktuali jūrų ekosistemų išsaugojimo tematika, ypatingai jūrų bei vandenynų užterštumo kontekste. Balsavau už Parlamento pranešimą, kuriuo siekiama patobulinti Bendras žvejybos politikos gaires taip, kad jos labiau prisidėtų prie aplinkos tausojimo tikslo, užkirstų kelią retų žuvies produktų rūšių nykimui. Be to, būtina užtikrinti tinkamą proporcingumo principo laikymąsi. Viena vertus, turime taikyti žvejybos būdus bei priemones, sukeliančius kuo mažiausią žalą aplinkai. Pavyzdžiui, draudimas išmesti laimikį į jūrą arba nenaudoti žvejybos įrankius bei priemones, kurios skatina masinį žuvų, kitų jūros produktų nykimą, vandens taršą. Kita vertus, turime sudaryti palankias sąlygas teisėtai verslo ir mėgėjų žvejybai, kad būtų tinkamai patenkinamas žuvies produktų poreikis. Ypatingai tai aktualu teritorijoms, kuriose žuvis yra vienas esminių pragyvenimo šaltinių. Šiuo atveju turime kaip tik skatinti teisėtą žvejybą. Atskirai norėčiau pabrėžti vandenynų ir jūrų valymo būtinumą. Užterštumas didėja. Man atrodo, kad šiuolaikinis technologinis progresas sudaro visas sąlygas imtis aktyvių valymo veiksmų, taip pat nustatyti, atsekti pažeidėją. Turime nedelsiant imtis vandenų valymo ir taršos prevencijos veiksmų, griežtai bausti pažeidėjus, kad kuo labiau apsaugotume aplinką ir sudarytume palankias sąlygas sveikai gyventi ateities kartoms.

Euroopa ettevõtlusstatistika määrus (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) LT  
 

Pritariu pateiktam pranešimui. Tinkamas visuomenės informavimas turėtų būti užtikrinamas visose srityse, įskaitant verslą ir prekybą. Pats statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo procesas privalo būti sąžiningas ir kruopštus, kad turėtume kuo tikslesnį realios situacijos vaizdą. Taip pat labai svarbu, kad duomenų rinkimo, pateikimo atsakingiems subjektams prievolė netaptų pernelyg didele našta mažosioms bei vidutinėms įmonėms. Taigi, reikėtų numatyti, kad papildomos išlaidos, techninė, administracinė našta verslui ir valstybėms narėms būtų kuo mažesnė. Duomenų rinkimo sferą reikėtų padaryti lanksčią, pritaikytą sparčiai technologijų ir inovacijų kaitai, naujų verslo, prekybos modelių atsiradimui, taip pat nuolatiniams pokyčiams rinkoje. Pastarasis uždavinys nulemia būtinumą atnaujinti duomenis reguliariai, pavyzdžiui, kasmet, siekiant kuo didesnio piliečių informavimo.

OLAFi juurdlused ja koostöö Euroopa Prokuratuuriga (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) LT  
 

Ne kartą minėjau, kaip svarbu bendrai kovoti su įvairaus pobūdžio nusikalstamumu, dalintis nusikalstamų veikų prevencijai ir atskleidimui būtinais duomenimis, informacija, skatinti didesnį policijos, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ES lygmeniu. Palaikau iniciatyvą dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Taip pat remiu Parlamento pranešimą, kuriuo siūloma užtikrinti tinkamą Europos kovos su sukčiavimu tarnybos bendradarbiavimą su Europos prokuratūra. Pranešimu siūloma koreguoti OLAF veiklą reglamentuojančias nuostatas, išskiriant Europos prokuratūros vaidmenį, taip pat numatant tokias veiklos gaires, kurios paskatintų OLAF kuo įmanomai greičiau atlikti tyrimus ir atskleisti nusikalstamas veikas. Kitaip tariant, darbo veiklos mechanizmas tobulinamas, siekiant didesnio efektyvumo. Visos ES valstybės turėtų būti aktyvios nusikalstamų veikų tyrimo procesuose, užtikrinti tinkamą, greitą būtinos informacijos, duomenų suteikimą tiek OLAF, tiek Europos prokuratūrai, kuo įmanomai labiau padėti ir prisidėti prie neteisėto elgesio atskleidimo, nusikalstamų veikų prevencijos.

Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) LT  
 

Balsavau už šį pranešimą. Muitinių technologinės galimybės privalo būti tobulinamos ir gerinamos tam, kad būtų užtikrinama efektyvi ES sienų kontrolė. Ypač raginu skirti pakankamą, adekvatų finansavimą muitinėms: naujiems skeneriams, automatinio automobilių registracijos numerių identifikavimo sistemoms, mobiliosioms mėginių analizės laboratorijoms ir pan. Matome, kad Europa šiandien privalo atremti terorizmo, migracijos keliamas grėsmes, apsaugoti kiekvienos šalies pilietį, garantuoti taikią, vystymuisi ir klestėjimui palankią aplinką. Labai svarbus ir tas faktas, kad pačios valstybės narės išreiškė norą muitinių technologiniams pajėgumams atnaujinti. Reikėtų ne tik naujos kartos prietaisų, bet ir kokybiškų darbuotojų, personalo mokymų, instrukcijų, kaip tinkamai išnaudoti visas technines inovacijų galimybes. Taigi, reikėtų visaapimančio požiūrio į muitinės stiprinimą ir sienų kontrolės griežtinimą.

Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine (A8-0464/2018 - Maria Grapini) LT  
 

Programa “Muitinė” yra pratęsiama 2021 – 2027 m. laikotarpiui. Pagrindinis uždavinys – užtikrinti aktyvų valstybių narių bendradarbiavimą muitinių srityje, taip pat garantuoti efektyvų keitimąsi informacija bei duomenimis nusikalstamų veikų atskleidimo bei prevencijos tikslais. Programa taip pat numato mokslo, darbo mainus, skatina keitimąsi gerąja praktika bei patirtimi muitinių darbo srityje. Parlamentas ragina remti technologijų progresą muitinių naudojamos aparatūros ir darbo metodų sferose. Balsavau už tokius tikslus – muitinių bendradarbiavimo taisykles, tinkamą jų įgyvendinimo užtikrinimą. Reikėtų nemažai pastangų skaitmeninimo sferoje, nes ne visose valstybėse narėse duomenų bazės, darbo programos yra kompiuterizuotos. Skaitmeninimas galėtų lemti greitesnį keitimąsi duomenimis, sudaryti sąlygas efektyviai dokumentų, reikalingų faktų, įrodymų paieškai.

Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) LT  
 

ES Reglamentu yra reguliuojama prekyba sprogstamosiomis medžiagomis ir jų naudojimas. Buvo atliktas vertinimas, kuris parodė, kad ES valstybėse šios taisyklės taikomos skirtingai. Kadangi kalba eina apie itin pavojingas prekes, tinkamą šių prekių naudojimo užtikrinimą, manau, kad reikėtų daugiau pastangų, kad absoliučiai visos valstybės laikytųsi vienos bendros sistemos. Tokia sistema apima licencijų išdavimo bei registravimo tvarką, taip pat prekybą, tiek fiziškai įgyvendinamą, tiek internetu. Skirtinga leidimų išdavimo tvarka gali paskatinti didesnį pavojingų medžiagų atsiradimą bei platinimą rinkoje, gali kilti grėsmė žmonių sveikatai bei gyvybei, taip pat aplinkai. Manau, kad vienoda, aiški ženklinimo, leidimų išdavimo ir prekybos sistema sprogstamosiomis, kenksmingomis medžiagomis yra labai būtina valstybėse narėse, kad tiek vartotojai, tiek viešieji subjektai būtų tinkamai informuoti, taip pat, kad nesivystytų palanki terpė sukčiavimui ir kitoms nusikalstamoms veikoms.

Üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) LT  
 

Remiu pasiūlymą dėl Bendros Europos statistikos namų ūkių. Tam, kad nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu būtų priimami iš tikrųjų efektyvūs sprendimai, visada reikia turėti tikroviškus duomenis apie esamą padėtį, realųjį tam tikros socialinės sferos ar padėties vaizdą. Atkreipiu dėmesį, kad būtina daugiau laiko skirti statistinių duomenų rinkimo skaidrumui, tinkamumui, kad tai būtų daroma sąžiningai, apklausiant kuo daugiau žmonių ne tik išsivysčiusiose vietovėse ir miestuose, bet ir kaimuose, atokiuose regionuose. Tik esant tokioms skaidrioms duomenų rinkimo aplinkybėms galime kalbėti apie adekvatų situacijos vertinimą ir tinkamų problemų sprendimo būdų parinkimą. Juk akivaizdu, kad ligi šiol Europoje turime itin daug socialinių iššūkių, pavyzdžiui, skurdas ir pajamų nelygybė, kai vienose valstybėse tą patį darbą dirbantys asmenys gauna ryškiai didesnes pajamas negu kitose valstybėse. Jeigu kalbame apie bendrą Europos Sąjungos projektą, akcentuokime socialinę gerovę. Imkimės bendrų veiksmų žmonių gyvenimo lygiui gerinti, įskaitant adekvačias pajamas bei pensiją, nemokamą visiems prieinamą mokslą ir aukštus užimtumo rodiklius.