Elena Oana ANTONESCU : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumeenia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. aastaks toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamisel  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Allergiliste haiguste põhjustatud koormuse tunnistamine  
- P7_DCL(2013)0022 - Kehtivuse kaotanud  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 179 - 21-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu tervishoiutöötajad  
- P7_DCL(2010)0040 - Kehtivuse kaotanud  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Algatatud : 17-05-2010
Tähtaeg : 17-09-2010
Allakirjutanute arv : 182 - 09-09-2010
Kirjalik deklaratsioon: Erasmuse programmi loomine noortele põllumajandustootjatele  
- P7_DCL(2010)0025 - Kehtivuse kaotanud  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 135 - 09-09-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele