Jan Philipp ALBRECHT : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Terrorismi käsitlev erikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Komisjonile esitatud soovituste kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
ARVAMUS koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele