Sabine WILS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 14-09-2010 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige
  • 15-09-2010 / 30-06-2014 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (Saksamaa)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta  
- TRAN_AD(2013)506337 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Asbestiga seotud töötervishoiuohud ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise väljavaated  
- ENVI_AD(2013)494492 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta  
- TRAN_AD(2012)492848 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013  
- TRAN_AD(2014)519757 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks  
- ENVI_AD(2013)506022 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus fluoritud kasvuhoonegaaside kohta  
- TRAN_AD(2013)504125 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Raskeveokite kokkupõrked  
- P7_DCL(2010)0081 - Vastu võetud  
Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS  
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 10-03-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 10-03-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0102
Allakirjutanute arv : 415 - 10-03-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon