François ALFONSI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta  
- BUDG_AD(2014)526320 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist  
- BUDG_AD(2014)526285 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised ning saadud kogemused ja edasised sammud  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- REGI_AD(2014)524560 -  
-
REGI 
ARVAMUS Piirkondlik kvaliteedimärgistus ja parimad tavad maapiirkondade majanduses  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Puuetega inimeste õigused  
- P7_DCL(2014)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 142 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Mittenakkuslike haiguste suure esinemissageduse tõrje saartel  
- P7_DCL(2014)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 61 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: ELi saartel taastuvate energiaallikate kasutamise piirkondlikud strateegiad  
- P7_DCL(2013)0020 - Kehtivuse kaotanud  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 62 - 21-01-2014

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Kontakt