• Jarosław   WAŁĘSA  

Jarosław WAŁĘSA : Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta  
- INTA_AD(2018)619279 -  
-
INTA 
ARVAMUS kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta  
- PETI_AD(2017)606197 -  
-
PETI 
ARVAMUS rahvusvahelise ookeanide majandamise kohta: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis  
- PECH_AD(2017)602837 -  
-
PECH 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009  
- INTA_AD(2017)589228 -  
-
INTA 
ARVAMUS Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika kohta  
- PECH_AD(2016)592195 -  
-
PECH 
ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisteks  
- PETI_AD(2015)549172 -  
-
PETI