Jarosław WAŁĘSA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poola)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa kalandussektori hetkeolukord ja tulevikuväljavaated seoses ELi ja Tai vahelise vabakaubanduslepinguga  
- INTA_AD(2013)521662 -  
-
INTA 
ARVAMUS Roheline raamat „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine”  
- PECH_AD(2011)464738 -  
-
PECH 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta  
- INTA_AD(2014)524661 -  
-
INTA 
ARVAMUS Euroopa Liidu institutsioonide asukohad  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja kodakondsuse programm  
- PETI_AD(2012)487768 -  
-
PETI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Oswaldo Payá surmaga lõppenud autoõnnetuse uurimine  
- P7_DCL(2014)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 119 - 14-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Usuvabadus  
- P7_DCL(2012)0030 - Kehtivuse kaotanud  
Erminia MAZZONI , Carlo CASINI , Jarosław WAŁĘSA  
Algatatud : 10-09-2012
Tähtaeg : 13-12-2012
Allakirjutanute arv : 152 - 13-12-2012
Kirjalik deklaratsioon: Toetus tegevuskavale „Global Zero” kõigi maailma tuumarelvade järkjärguliseks ja kontrollitud kõrvaldamiseks  
- P7_DCL(2012)0026 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Algatatud : 10-09-2012
Tähtaeg : 17-01-2013
Vastu võetud (kuupäev) : 17-01-2013
Allakirjutanute nimekiri : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Allakirjutanute arv : 389 - 17-01-2013

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon