Danuta Maria HÜBNER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poola)

Esimees 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 05-07-2010 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 08-10-2009 / 04-07-2010 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta  
- REGI_AD(2011)460755 -  
-
REGI 
ARVAMUS Innovaatiline liit ja Euroopa ümberkujundamine kriisijärgseks maailmaks  
- REGI_AD(2011)458643 -  
-
REGI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 26  
- REGI_AD(2011)456974 -  
-
REGI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rahastamine ja toimimine  
- ECON_AD(2010)441371 -  
-
ECON 
ARVAMUS Tööhõivevõimaluste arendamine uue säästva majanduse raames  
- ECON_AD(2010)440115 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Kontakt