Petru Constantin LUHAN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumeenia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16-09-2009 / 19-12-2011 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 20-12-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 27-11-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 28-11-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta  
- LIBE_AD(2013)504372 -  
-
LIBE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava: innovatiivne tervishoid 21. sajandil  
- REGI_AD(2013)514579 -  
-
REGI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta  
- REGI_AD(2013)508069 -  
-
REGI 
ARVAMUS ELi noorsoostrateegia rakendamine 2010–2012  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Liidu õigusakti ettepanekud  
Parlamendiliige võib taotleda, et Euroopa Komisjon esitaks ettepaneku liidu õigusakti vastuvõtmiseks (uus õigusakt või kehtiva õigusakti muutmine). Kodukorra artikkel 47

Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt Vabatahtliku märgistamise eeskirjad, mis käsitlevad teavet toidu sobivuse kohta taimetoitlastele ja rangetele taimetoitlastele  
- B7-0401/2013  

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: laste kaitse ja nende õiguste kohta seoses lastele suunatud nimeruumiga internetis  
- P7_DCL(2013)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 230 - 10-12-2013
Kirjalik deklaratsioon: Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas  
- P7_DCL(2012)0020 - Vastu võetud  
Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS  
Algatatud : 09-05-2012
Tähtaeg : 13-09-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 13-09-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0357
Allakirjutanute arv : 408 - 13-09-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon