Norica NICOLAI : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Naţional Liberal (Rumeenia)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (Rumeenia)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Rumeenia)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kalanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia kohta  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
ARVAMUS puhta energia valdkonna innovatsiooni kiirendamise kohta  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ujuvate prahilaikude rahvusvahelise kaardistamise kohta  
- P8_DCL(2016)0093 - Kehtivuse kaotanud  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 86 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: välismaal töötavate vanemate päritoluriikidesse maha jäetud laste kohta  
- P8_DCL(2016)0086 - Kehtivuse kaotanud  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 59 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: haavatavate kogukondade juurdepääsu kohta eluasemele  
- P8_DCL(2016)0074 - Kehtivuse kaotanud  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 91 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon