Cristian Dan PREDA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Mișcarea Populară (Rumeenia)
 • 23-03-2015 / 30-01-2019 : Independent (Rumeenia)
 • 31-01-2019 / 01-07-2019 : Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (Rumeenia)

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Inimõiguste allkomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Arengukomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Arengukomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põhiseaduskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 07-12-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põhiseaduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektide kohta  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta  
- PETI_AD(2018)615473 -  
-
PETI 
ARVAMUS subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta  
- AFCO_AD(2018)613535 -  
-
AFCO 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Parlamendi kodukorra muudatusettepanekud (A8-0462/2018 - Richard Corbett) RO  
 

Am fost împotriva utilizării votului secret pentru amendamentul 20 privind Interesele financiare ale deputaților și Registrul de transparență. În special pentru chestiuni atât de importante precum transparența, este normal ca pozițiile deputaților europeni să fie cunoscute. Sunt totodată în favoarea unei declarații detaliate asupra felului în care deputații europeni utilizează fondurile din indemnizația pentru cheltuieli generale. Fiind vorba despre bani publici, este firesc ca cetățenii europeni să fie informați cum sunt folosiți.

ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) FR  
 

J’ai voté contre l’accord de dialogue politique et de coopération avec Cuba car les amendements sur la situation des droits de l’homme dans le pays ont été largement marginalisés. Le texte final n’est pas satisfaisant et il ne reflète pas la réalité de la répression persistante à Cuba. Le régime continue d’attenter à la liberté d’expression, de religion et de réunion, d’emprisonner les journalistes indépendants, les opposants politiques et les défenseurs des droits de l’homme. Il faut que Cuba engage des réformes démocratiques concrètes en conformité avec le respect de l’état de droit et des libertés fondamentales pour devenir un partenaire crédible de l’Union européenne.

ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) FR  
 

J’ai voté contre l’accord de dialogue politique et de coopération avec Cuba car les amendements sur la situation des droits de l’homme dans le pays ont été largement marginalisés. Le texte final n’est pas satisfaisant et il ne reflète pas la réalité de la répression persistante à Cuba. Le régime continue d’attenter à la liberté d’expression, de religion et de réunion, d’emprisonner les journalistes indépendants, les opposants politiques et les défenseurs des droits de l’homme. Il faut que Cuba engage des réformes démocratiques concrètes en conformité avec le respect de l’état de droit et des libertés fondamentales pour devenir un partenaire crédible de l’Union européenne.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: usuvabaduse edendamise kohta Pakistanis ja Asia Bibi põhjendamatu kinnipidamise hukkamõistmise kohta  
- P8_DCL(2016)0055 - Kehtivuse kaotanud  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Algatatud : 25-05-2016
Tähtaeg : 25-08-2016
Allakirjutanute arv : 282 - 25-08-2016
Kirjalik deklaratsioon: käsitleb Hiina meelsusvangidelt elundite eemaldamise lõpetamist  
- P8_DCL(2016)0048 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 27-07-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Allakirjutanute arv : 414 - 27-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon