Cătălin Sorin IVAN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 26-09-2018 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige
 • 27-09-2018 / 01-07-2019 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 26-09-2018 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)
 • 27-09-2018 / 05-01-2019 : Independent (Rumeenia)
 • 06-01-2019 / 01-07-2019 : Partidul Prodemo (Rumeenia)

Aseesimees 

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 24-06-2016 / 13-03-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 14-07-2014 / 26-09-2018 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 03-03-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 26-09-2018 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-03-2018 / 26-09-2018 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond  
- CONT_AD(2018)625495 -  
-
CONT 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS olukorra kohta Ungaris (vastavalt Euroopa Parlamendi 17. mai 2017. aasta resolutsioonile)  
- CONT_AD(2018)615392 -  
-
CONT 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik  
- ECON_AD(2018)615441 -  
-
ECON 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja Albaania vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine (A8-0463/2018 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour because this status agreement will ensure a clear vision on transparency, public scrutiny and democratic oversight of such cooperation. The agreement will ensure the detailed structure of cooperation with third countries on the management of the EUʼs external borders.

Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) EN  
 

I vote in favour, because nowadays the technology evolves with indescribable speed. We need to focus and to support the development of key technologies and infrastructure related to autonomous driving on roads.

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) EN  
 

. ‒ I support the Commissions legislative package ‘Europe on the Move’, in order to promote fair conditions for competition and fair competition for EU rental and leasing companies. In addition, Member states should not restrict the use of a vehicle engaged by an undertaking established in the territory of another Member states, provided that the vehicle complies with the standards and requirements imposed by them.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: välismaal töötavate vanemate päritoluriikidesse maha jäetud laste kohta  
- P8_DCL(2016)0086 - Kehtivuse kaotanud  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 59 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: haavatavate kogukondade juurdepääsu kohta eluasemele  
- P8_DCL(2016)0074 - Kehtivuse kaotanud  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 91 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: erinevuste kohta ELi ida- ja lääneturgudel müüdavate toodete koostises ja kvaliteedis  
- P8_DCL(2016)0053 - Kehtivuse kaotanud  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Algatatud : 09-05-2016
Tähtaeg : 09-08-2016
Allakirjutanute arv : 141 - 28-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele