Mario PIRILLO : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itaalia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-09-2009 / 12-12-2012 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 17-04-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 09-05-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon
 • 13-12-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 29-04-2013 / 30-06-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik  
- ENVI_AD(2013)516628 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006  
- ENVI_AD(2012)487705 -  
-
ENVI 
ARVAMUS Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava  
- ITRE_AD(2011)472209 -  
-
ITRE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus invasiivsete võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta  
- INTA_AD(2014)524661 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatse hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon