Roberto GUALTIERI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itaalia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põhiseaduskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks
 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põhiseaduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile (ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta 2009. aastal), mis esitatakse Euroopa Parlamendile vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe II osa G jao punktile 43  
- BUDG_AD(2011)452859 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine  
- BUDG_AD(2010)443098 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS 29. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2011)  
- AFCO_AD(2013)521726 -  
-
AFCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ/Euratom) nr 354/83 osas, mis käsitleb institutsioonide ajalooliste arhiivide üleandmist Firenzes asuvale Euroopa Ülikooli Instituudile  
- AFCO_AD(2013)506236 -  
-
AFCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon