Takis HADJIGEORGIOU : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Küpros)

Aseesimees 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petitsioonikomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 24-01-2017 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia kohta  
- AFET_AD(2016)582256 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020 EL  
 

Υποστηρίξαμε και εγκρίναμε το χρονοδιάγραμμα για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επόμενη χρονιά. Αποτελεί πάγια τακτική του Κοινοβουλίου η έγκαιρη έγκριση των χρονοδιαγραμμάτων για την επόμενη χρονιά.

ELi–Singapuri vabakaubandusleping (A8-0053/2019 - David Martin) EL  
 

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, όπως και η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων αποτελούν την ίδια πολιτική και αντίληψη, όπως και στις συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETΑ. Παραμερίζονται σημαντικά ζητήματα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες πολυεθνικές, ειδικά της ΕΕ. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε τις δύο συμφωνίες, όπως και τα ψηφίσματα που τις συνοδεύουν.

ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) (A8-0048/2019 - David Martin) EL  
 

Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, όπως και η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων, αποτελούν την ίδια πολιτική και αντίληψη όπως και στις συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETΑ. Παραμερίζονται σημαντικά ζητήματα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες πολυεθνικές, ειδικά της ΕΕ. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε τις δύο συμφωνίες, όπως και τα ψηφίσματα που τις συνοδεύουν.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Leonard Peltieri kohta  
- P8_DCL(2016)0113 - Kehtivuse kaotanud  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 29 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: meetmete kohta homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastu võitlemiseks  
- P8_DCL(2016)0100 - Kehtivuse kaotanud  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 51 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: nn kalasõja ja kalurite turvalisuse kohta  
- P8_DCL(2016)0092 - Kehtivuse kaotanud  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 38 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon